Item image

Hotel Park (Ruma)

Pristupačnost prilaza
  • Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? (?) – DA 
  • Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? (?) – DA 
  • Da li se vrata automatski otvaraju? (?) – NE
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
  • Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? (?) – DA 
  • Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? (?) – DA
  • Da li je obezbeđen pristupačan šalter/pult? (?) – DA 
  • Da li je obezbeđena pristupačnost sanitarnih prostorija? (?) – DA

Mesto za vašu reklamu