Item image

Mlekarska škola (Pirot)

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – NE
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – NE
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 0,5 cm? – DA

Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je obezbedjena pristupacna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogucavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera citaju dokument)? – NE
Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbedjen asistivni slusni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE

Da li u unutrasnjosti postoji jasno oznacen pult za informacije? – NE

Pristupačnost usluga
Da li je obezbedjen pristupacan salter/pult? – NE
Da li je obezbedjena pristupacnost biblioteke? – NE
Da li je obezbedjena pristupacnost kabineta za nastavu? (sirina vrata kabineta za nastavu, komunikacije unutar kabineta i amfiteatara i sl.) – NE
Da li su literatura, ucila i nastavni programi prilagodjeni studentima sa invaliditetom? Ukoliko je odgovor DA, molimo vas da navedete konkretne primere (npr. udzbenicka literatura, ucila, pomocna nastavna sredstva i informaciona tehnologija su obezbedjeni u odgovorajucem formatu za slepe i slabovide studente, kao i za studente koji imaju teskoce pri ucenju): – NE
Da li pored zvucnog alarma postoje i vizuelni alarmi? – NE