Poreska uprava - filijala Palilula (Beograd)

Filijala se nalazi u prizemlju zgrade, gde se nalazi šalter sala, i na drugom spratu do koga se moze doći samo klasičnim stepenicama (nema lifta), tako da sprat nije prisupačan.

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? – DA
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/ lift? – DA
Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE
Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat
Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? – DA
Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbeđene taktilne linije vođenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutrašnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama đirine minimum 80 cm i bez praga višeg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 0,5 cm? – NE
Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je obezbedđena pristupačna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogućavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera čitaju dokument)? – NE
Da li je obezbeđena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbeđen asistivni slušni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE
Da li u unutrašnjosti postoji jasno označen pult za informacije? – NE

Pristupačnost usluga

Da li je obezbeđjen pristupačan šalter/pult? – NE
Da li je obezbeđena pristupačnost telefonskih govornica? – NE
Da li je obezbeđena pristupačnost bankomata? – NE