Interaktivna „Mapa pristupačnosti“ osobama sa invaliditetom i ostalim građanima pruža relevantne informacije o pristupačnosti mesta u Srbiji. Podaci koji se nalaze u Mapi prikupljeni su uz pomoć građana, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti.

Cilj nam je da Mapa osim što predstavlja osnov za stalno praćenje stanja u ovoj oblasti, istovremeno promoviše primere dobre prakse. S tim u vezi, pozivamo građane i sve zainteresovane organizacije i institucije da nastave da dostavljaju podatke radi popunjavanja Mape.

Podaci o pristupačnosti javnih objekata i javnih površina dobijeni su od jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti, u saradnji sa Zaštitnikom građana, a uz finansijsku finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške kroz projekat „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“.

Mapa je projekat Udruženja za reviziju pristupačnosti koji je započet 2011. godine i konstantno je unapređujemo vizuelno, funkcionalno i novim sadržajem – sopstvenim i donatorskim sredstvima.

Mapu pristupačnosti do sada su podržali (hronološkim redom):

Edukacioni centar iz Leskovca kroz projekat Delegacije EU “Jednake mogućnosti”. Podržan je rad ekspertskog tima Miodrag Počuč i Vidan Danković koji su osmislili pitanja i osnovne funkcionalnosti mape.

SEE ICT kroz događaj Social Change Hackaton 1. i 2 Volonteri programer Zoltan Fekete i dizajner Siniša Komlenić napravili su aplikaciju za Android a dizajnerka Manja Lekić dizajn za web stranu.

Ministarstvo spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije podržalo je promociju Mape pristupačnosti u Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu, Prijepolju i Beogradu.

Zaštitnik građana, a uz finansijsku finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške kroz projekat „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“

Inicijativa mladih za ljudska prava volonterskom akcijom “Naš dan za pristupačan grad” tokom koje je uneto 2000 objekata u bazu.

Udruženje paraplegičara Banata kroz projekat “Mapa pristupačnosti” koji je podržala Naftna industrija Srbije i volonterskom akcijom upisivanja objekta u Zrenjaninu tokom koje je uneto oko 1000 objekata.

Hvala!