Извештај о приступачности за 2019.ту

СРБИЈА

У склопу пројекта “Приступачност као предуслов за инклузију – ревизија приступачности социјалних сервиса за тражиоце азила у Републици Србији” – , на основу desktop истраживања, утврђено је да су услуге социјалне заштите у локалним заједницама ПРИСТУПАЧНЕ особама са инвалидитетом, било да су тражиоци азила или домицилно становништво.

Према члану 9. Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, приступачност представља предуслов за самосталан живот особа са инвалидитетом и њихово пуно и равноправно учешће у свим сферама живота. Република Србија се обавезала да ће предузети одговарајуће мере да особама са инвалидитетом, равноправно са другима, обезбеди приступ физичком окружењу, превозу као и другим погодностима и услугама које су отворене, односно које стоје на располагању јавности, како у урбаним тако и у руралним срединама. Те мере укључују идентификовње и уклањање препрека и баријера за приступ, и односе се на зграде, путеве, превозна средства и друге погодности у затвореном и на отвореном простору, укључујући школе, стамбене објекте, здравствене објекте и радна места.

Систем социјалне заштите препознаје стране држављане и лица без држављанства као кориснике система социјалне заштите чланом 6 Закона о социјалној заштити. Корисницима система социјалне заштите, укључујући и стране држављане, гарантован је низ права – право на информације од значаја за утврђивање његових социјалних потреба, као и о томе како те потребе могу бити задовољене; затим право на учешће у процени свог стања и у доношењу одлука које се односе на избор и прихватање услуге; право на поверљивост података и приватност приликом пружања услуге, као и право на притужбу (чл. 34–39).

Методологија

Информације и подаци о приступачности прикупљани су из више извора и користећи различите методе како би се стекао што бољи увид у стање у локалним самоуправама и институцијама које су биле обухваћене овим истраживањем, у току пандемије корона вируса. Информације су за следеће градове и општине обухваћене мигрантском рутом. 

Западни пут: Сјеница, Тутин, Нови Пазар, Краљево, Чачак, Трстеник, Ужице, Чајетина, Бајина Башта, Ваљево, Лозница, Обреновац, Београд, Шид, 

Јужни пут: Прешево, Бујановац, Врање, Босилеград, Димитровград, Пирот, Прокупље, Ниш Сјеница, Тутин, Крагујевац, Краљево, Ниш, Ваљево, Лозница, Деспотовац, Свилајнац, Лазаревац, Обреновац, Сремска Митровица, Шид, Београд, Смедерево, Пожаревац, Неготин, Бор, Зајечар, Књажевац, Куршумлија, Трстеник, Крушевац, Крагујевац, Параћин, Јагодина, Баточина, Лапово, Свилајнац, Велика Плана.

Удружење за ревизију приступачности заговара доношење Закона о приступачности у Републици Србији. Podrži inicijativu.

ОПШТЕ и ПОСЕБНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ У ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЧНОСТИ*

1. Континуирано вршити усаглашавање законодавног и институционалног оквира са стандардима Конвенције о правима особа са инвалидитетом и препорукама Комитета УН за права особа са инвалидитетом.

2. Континуирано вршити праћење имплементације прописа из области приступачности у пракси.

3. Укључити представнике организација лица са инвалидитетом у процес мониторинга имплементације прописа.

ПОСЕБНЕ ПРЕПОРУКЕ У ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЧНОСТИ

1. Потребно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преиспита постојећи правни оквир у области планирања и изградње и изврши његове измене на начин да се успостави квалитетнији надзор, увођење и примене казнене политике уз прецизно дефинисање јасних критеријума, овлашћења и дужности вршења инспекцијског надзора.

2. Потребно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кроз измене законских или подзаконских аката, предвиди увођење Елабората о приступачности као саставни део техничке документације потребне за издавање грађевинске дозволе. 

3. Потребно је да јединице локалних самоуправа уз неопходну финaснсијску и институционалну подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбеде адекватан, простор за несметан рад Центара за социјални рад, који ће у складу са начелом доступности и индивидуализације социјалне заштите, испуњавати све стандарде приступачности.

4. У циљу доследног поштовања обавеза обезбеђивања приступачности објеката јавне намене јединице локалне самоуправе ће израдити локалне акционе планове за реконструкцију постојећих објеката, по листи приоритета. 5. Потребно је јачање капацитета јединица локалних самоуправа кроз континуирану едукацију запослених, повезивање и умрежавање различитих актера и кључних сарадника у процесу стратешког промишљања, предузимање конкретних корака и реализацију ак-ционих планова.

6. Јединице локалне самоуправе ће предузети све мере из своје надлежности које особама са инвалидитетом омогућавају несметани пријем информација намењених јавности у примереном облику и одговарајућој технологији и обезбедити средства и друге услове за рад локалних медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин омогућити тим лици-ма да несметано остварују права у јавном информисању.

7. Јединице локалне самуправе ће предузети све мере из своје надлежности и обезбедити тумаче знаковног језика који ће омогућити глувим особама употребу знаковног језика у поступку пред свим органима државне управе формираним од стране локалне самоу-праве.

8. Јединице локалне самоуправе ће приликом измена и допуна регулативе којом се уређује организација јавног саобраћаја на локал-ном нивоу увести приступачност објеката и превозних средстава као услов за обављање делатности у јавном превозу. До испуњења потпуне приступачности превозних средстава у јавном превозу, ло-калне самоуправе ће обезбедити сервис превоза путника са инвали-дитетом.

9. Јединице локалне самоуправе ће предузети све мере из своје на-длежности и омогућити слепим и слабовидим особама електронску приступачност својих званичних интернет презентација.

10. Јединице локалне самоуправе ће на својој интернет презентацији обезбедити посебан сервис којим ће грађанима бити омогућено подношење пријаве због непоштовање стандарда приступачности приликом изградње, реконструкције и адаптације објеката у јавној употреби у циљу спровођења инспекцијског надзора и предузима-ња законских мера против одговорних лица.

11. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство за државну управу и локалну самоуправу ће у сарадњи са органима власти у јединицама локалне самоуправе сачинити планове и континуирано спроводити обуке којима ће бити обезбеђено систематско обучавање кадрова, односно запослених задужених за рад на питањима приступачности и примене универзалног дизајна за све у области уређења простора и изградње објеката.

12. Јединице локалне самоуправе обезбедиће институционални оквир као и неопходна финансијска средства за квалитетнију и све-обухватну партиципацију организација цивилног друштва у про-цесу имплементације свих стандарда приступачности на локалном нивоу.13. Потребно је да Републички фонд ПИО у најкраћем временском интервалу све објекте филијала и испостава Фонда у којима грађани остварују своја права прилагоди несметаном функционисању и кретању особа са тешкоћама у кретању док ће већ постојеће подизне платформе постављене на улазу у објекте Фонда учинити функционалним, обезбедити дозволу за њихову употребу и услове за редовно одржавање.

Градови:

Град Београд

Град Нови Сад

Град Зрењанин

Град Вршац

Град Панчево

Град Сомбор

Град Суботица

Град Смедерево

Град Лозница

Град Пожаревац

Град Крагујевац

Град Јагодина

Град Зајечар

Град Ужице

Град Нови Пазар

Град Ниш

Град Пирот

Град Лесковац

Општине

Београд-Врачар

Београд-Звездара

Београд-Земун

Београд-Нови Београд

Београд-Савски Венац

Београд-Стари Град

Београд-Чукарица

Бачка Паланка

Жабаљ

Сремски Карловци

Тител

Велика Плана

Смедеревска Паланка

Велико Градиште

Свилајнац

Мајданпек

Ариље

Пријепоље

Чајетина

Горњи Милановац

Рашка

Блаце

Бела Паланка

Димитровград

Лебане