Posted on Leave a comment

Projekat: “Pristupačnost za kao preduslov za inkluziju” – Procena pristupačnosti usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji za azilante

IRIS MREŽA LOGO

прикупљање информација о ситуацији на терену и главним актерима и потенцијалним саговорницима

листа услуга социјалне заштите у таргетираним срединама,

јавно доступне информације о пракси када су азиланти у питању,

утврђени потенцијални саговорници и објекти и услуге за анализу

У Србији постоји 5 центара за азил и то су

Крњача (Град Београд)

Боговађа (Град Ваљево)

Бања Ковиљача (Град Лозница)

Сјеница (Сјеница) малолетници без пратње

Тутин (Тутин)

Популација у центрима за азил је најчешће млади људи, без инвалидитета, нижег или средњег степена образовања. Током трајања овог пројекта забележено је да је једна жена (спортискиња) у Центру за азил у Тутину у процедури за добијање азила у Републици Србији (као особа са инвалидитетом је клијенткиња Београдског центра за људска права).

Инфраструктура центара за азил је генерално неприступачна. Реч је релативно новим објектима (осим Боговађе и Бање Ковиљаче) који нису наменски грађени за боравак мигрантске популације (осим објекта у Тутину). Процена приступачности на основу фотографија:

Нема услуге Преводилац на знаковни језик, Персонални асистент, Педагошки асистент, Лични пратилац детета. Локална заједница у Тутину помаже деци која иду у школу на добровољној основи/волонтерски. Препорука је да региструју ове основне услуге како би људи који се за то ангажују били плаћени.

припрема и слање упитника идентификованим пружаоцима услуга социјалне заштите у заједницама, анализа примљених повратних информација прелиминарна анализа приступачности и праксе
план обилазака,

утврђивање приоритета, договори око интервјуа припремљен акциони план за другу фазу пројекта излазак на терен,

обилазак објеката у којима се пружају услуге социјалне заштите, ревизија приступачности објеката, ифнормација и услуга (пет таргетираних локалних заједница и околна места) утврђено стање на терену, интерни извештаји и фотодокументација као основа за финални извештај

разговори са пружаоцима услуга, представницима локалних самоуправа, корисницима на тему приступачности услуга социјалне заштите (укључујући и штићенике Центара за азиланте)

утврђена пракса у пружању услуга социјалне заштите у контексту приступачности, најчешћи проблеми и препреке, потребе циљне групе

Posted on Leave a comment

Анализа приступачности услуга социјалне заштите у заједницама у Србији


Decembar 2017 – April 2021

Ukupan budžet: 1.093.807 €

Partneri na sprovođenju Projekta:

ASB SEE (Nemačka), LIR CD (Bosna i Hercegovina), Otvorena Porta – La Strada (Makedonija), Inicijativa ARSIS (Albanija) i SOS Podgorica (Crna Gora)

Mesto sprovođenja Projekta:

Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonia, Albanija, Crna Gora i države članice EU

Opšti cilj Projekta:

Osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) kako bi bili efikasni i odgovorni nezavisni akteri i jačanje njihovih kapaciteta u dijalogu sa institucijama koje utiču na kreiranje politika i proces odlučivanja.

Opšte informacije o IRIS uMREŽAvanju

Tokom decembra 2017. godine, IRIS mreža započela je novu regionalnu inicijativu koju su razvili IDC i njegovi partneri. Projekat ima za cilj da značajno doprinese poboljšanju pružanja usluga i unapređenju političkog okvira koji se odnosi na migracije u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Glavni cilj projekta je osnaživanje OCD da budu efikasni, odgovorni i nezavisni akteri i da poboljšaju svoje kapacitete za dijalog sa institucijama radi uticaja na kreiranje politika i procese odlučivanja. OCD pružaoci socijalnih usluga  će povećati kvalitet usluga koje pruţaju migrantima, kao i sopstvenih kapaciteta. Članovi IRIS mreže razvijaju sveobuhvatne strateške smernice i jasno definišu ciljeve zagovaranja koje treba postići. Projekat podstiče dijalog između državnih organa i civilnog društva koji  će povećati transparentnost, odgovornost i delotvornost politika vezanih za migraije, a kroz jačanje učešća građana u izradi, implementaciji i praćenju zakona, podzakonskih akata i strateškog okvira na državnom i lokalnom nivou.

Projekat je podržan kroz Program Evropske komisije za konsolidovanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva.

Kontakt detalji Iris mreže:

www.iris-see.eu

iris@iris-see.eu

Twitter /IRISsNetwork

Facebook /irissnetwork


Основне информације
Недавна мигрантска криза на Балкану је разоткрила све изазове система управљања
миграцијама, нарочито видљивих у недостатку повезаности међу заинтересованим
странама и успостављању механизама интеграције за мигранте који бораве на територији
ових држава дужи временски период. Постојећа регионална сарадња се посматра само
кроз безбедносну призму у смислу управљања границама и полицијске сарадње, уз
минимално укључивање ОЦД. Лекције које су научене у области управљања миграцијама
треба пренети даље, посебно с обзиром на неизвесност постојећих и будућих миграторних
токова. Стога ће ОЦД остати кључни актери у процесу пружања услуга и залагању за
инклузивније политике у сектору миграција.

Очекивани резултати пројекта
Очекује се да пројектом буду постигнути следећи резултати у циљу доприноса дугорочним
циљевима мреже – повећан квалитет социјалних и правних услуга које пружају ОЦД кроз
активности изградње капацитета и јачање социјалне кохезије локалних заједница путем
иницијатива за умрежавања цивилног друштва, ојачане националне/регионалне координације
ОЦД и јавних институција у управљању миграцијама и утицај на реформске процесе у
региону Западног Балкана, како би се побољшало пружање услуга мигрантској
популацији.


Основне вредности ИРИС мреже су засоване на:

Солидарности
Једнакости
Партиципацији
Друштвеној одговорности
Персонализованим услугама

Чланице мреже се придржавају следећих принципа приликом примене основних вредности:
Допринос активном друштвеном укључивању и друштвеној кохезији кроз промоцију не-дискриминације, једнакост полова, заштите здравља, високог животног стандарда и квалитета живота
Обезбедити једнаке могућности за све и побољшати капацитете појединаца како би активно учествовали у друштву
Поштовање права корисника и развој персонализованих услуга, као и услуга прилагођених конкретним ситуацијама и културама
Промоција отвореног, транспарентног, декомратског и инклузивно управљање, борба против корупције и клијентелизма
Промоција волонтеризма и укључивање волонтера и чланица у све активности ИРИС мреже
Обезбедити добре услова за рад као и пристојно и инклузивно окружење

Doprinos aktivnom društvenom uključivanju i društvenoj koheziji kroz promociju ne-diskriminacije, jednakost polova, zaštite zdravlja, visokog životnog standarda i kvaliteta života

Obezbediti jednake mogućnosti za sve i poboljšati kapacitete pojedinaca kako bi aktivno učestvovali u društvu

Poštovanje prava korisnika i razvoj personalizovanih usluga, kao i usluga prilagođenih konkretnim situacijama i kulturama

Promocija otvorenog, transparentnog, dekomratskog i inkluzivno upravljanje, borba protiv korupcije i klijentelizma

Promocija volonterizma i uključivanje volontera i članica u sve aktivnosti IRIS mreže 

Obezbediti dobre uslova za rad kao i pristojno i inkluzivno okruženje

Једнаке могућности

Обезбедити једнаке могућности за све и побољшати капацитете појединаца како би активно учествовали у друштву

$15.00

Posted on Leave a comment

This week on Social Europe:

Public debt monetisation and the credibility of the ECB

Pompeo Della Posta

What stops public debt being monetised to avoid the pain of prolonged austerity after the pandemic? An obsolete economic theory of ‘credibility’. Read more


How digitalisation must be harnessed to save jobs

Esther Lynch

A framework agreement between the social partners should ensure job security and worker involvement are prioritised across the European Union. Read more


Activation during the pandemic downturn

Silvia Girardi, Alessio Fusco and Valeria Pulignano

Mandatory activation conditions for social-assistance recipients should be suspended during the pandemic. Read more


Spain’s fight for a just recovery

Fernando Rejón Sanchez

The ERTE job-protection scheme to combat the economic effects of the pandemic has left Spain well-prepared to face its aftermath. Read more


‘Deservingness’ and the recovery fund

Dirk Leuffen and Sebastian Koos

Reconciliation of procedural and distributive justice in the EU hinges on citizens’ support. Read more


Black lives matter in Europe too

Khaled Diab

No one should be smug about racism in Europe. Here too there is a toxic interaction between ethnicity, equality and the environment. Read more


The politics of identity and inclusion

Karin Pettersson

Karin Pettersson argues that struggles around race and gender are fundamentally about inclusion on an equal footing in the political community. Read more


The supermarket of citizenship and European democracy

Guido Montani

European citizenship must be invested with more political significance—and never treated as a commodity for sale. Read more


Social Europe will, as usual, not be publishing during August. We wish all our readers a relaxing break before returning in September.

Posted on Leave a comment

Oglas za posao

https://boards.greenhouse.io/mural/jobs/4110892003

Lead Accessibility Engineer

at MURAL (View all jobs) Remote

MURAL is on a mission to inspire and connect imagination workers globally.

MURAL is a digital workspace for visual collaboration. Our platform and services enable innovative teams to think and collaborate visually to solve important problems. People benefit from MURAL’s speed and ease of use in creating diagrams, which are popular in design thinking and agile methodologies, as well as tools to facilitate more impactful meetings and workshops.

Global enterprises including IBM, USAA, E-Trade, Intuit, SAP, Atlassian, Autodesk and GitHub have embraced visual collaboration to align their teams, plan in real-time, speed up decision making, reduce travel costs and accelerate a culture of innovation. MURAL’s certified enterprise-class cloud-based infrastructure connects 40 percent of Fortune 100 global enterprises, drawing the support of leading investors from Radian Capital, Gradient Ventures, Endeavor Catalyst and others.

MURAL is headquartered in San Francisco and employs over 100 people working remotely across six time zones around the world, including office hubs in Buenos Aires and Europe. We recently raised $23M in a Series A round of financing, so we are ready to take MURAL to the next level.

YOUR MISSION

As the Lead Accessibility Engineer you will be on the UI Common Components Team and you will work closely with leadership to shape the MURAL Accessibility Strategy and build accessibility capabilities into the core DNA of the MURAL application. This is an exciting opportunity to innovate on creative ways to make MURAL’s visual collaboration platform accessible to all users. We’re looking for someone with extensive hands-on working knowledge of WCAG, ARIA, and ARIA Authoring Practices and have experience making complex custom components accessible.  

In this role, you will: 

 • Develop new accessibility features to amaze users. 
 • Help lead technical and functional design reviews on accessibility features. Plus be part of every tech design you wish…we are open to everyone!
 • Be a Subject Matter Expert (SME) for accessibility in the company. 
 • Help shape our accessibility roadmap to create a rich MURAL user experience for all users. 
 • Work closely with product management, analysts, architects, engineering leads, and business stakeholders to define requirements, guide product and architectural vision, lead key technical and design discussions, and prioritize delivery efforts around accessibility features.
 • Support product management on review and feedback of accessibility requirements from prospects and customers. 
 • Thrive on a high level of autonomy and responsibility, making hard decisions and tradeoffs.
 • Help to craft and iterate on our accessibility technology infrastructure to enable the growth and scale the business needs to succeed.

YOUR PROFILE

The top candidate will have the following skills:

 • A MS/BS degree in Computer Science, Software Engineering or 5 years of proven experience in a similar position 
 • Extensive hands-on working knowledge of WCAG, ARIA, and ARIA Authoring Practices and have experience making complex custom components accessible.
 • Familiarity with building accessible complex components, such as accordion, carousel, combo boxes and drag-n-drop…and not just using standard web components.
 • Familiarity with accessibility automated testing is preferred.
 • Experience with Accessibility Conformance Report (VPAT) is a plus. 
 • Strong technical skills and relevant experience with Javascript development (bonus: Typescript / Flowtype experience)
 • Experience with web application development frameworks and tools like React and Webpack
 • Experience with JS testing and code analysis frameworks like Mocha, Istanbul, ESLint, Jasmine
 • Lead moderate to highly complex programming tasks and provide code reviews of various development tasks
 • Implement automated unit and integration tests and ensure the practice is followed consistently
 • Participate in system design and specifications, program logic and flow-charting, development, testing, debugging, documentation, and support
 • Provide analysis of problems and recommend solutions

WHAT WE OFFER

In addition to being part of our quest to help people empower their imagination, we offer:

 • Competitive salary and benefits
 • Flexible working hours
 • Ability to work remotely
 • Flexible time off
 • A phenomenal learning environment for you to develop

OUR VALUES

We bring people to our team that care about our mission to inspire and connect creative people globally, and who feel aligned with our values:

 • Make Others Successful
 • Adapt to Thrive
 • Show Up With a Smile
 • Generate Wows
 • Think Global
 • Play to Win and Have Fun

Practicing equality through imagination work.

MURAL is committed to creating diverse and inclusive workspaces where people can make a positive impact on the world and share their vision of how they achieve it. We are dedicated to working alongside multiple communities to help build this dream and bring it to life. 

Apply for this Job

* Required First Name * Last Name * Email * Phone Location (City) * Locate me  Resume/CV AttachDropboxGoogle DrivePaste Cover Letter AttachDropboxGoogle DrivePaste


LinkedIn Profile

Posted on Leave a comment

А ти си најбоља ћерка на свету…

ПОСАО

ПОДРЖИ НАШ РАД PODRŽI NAŠ RAD SUPPORT US

Подржи ВРАЧАР

PODRŽI VRAČAR

Подржи ВРАЧАР без баријера

$10.00

Posted on Leave a comment

Видан Данковић

Vidan Danković
ИНТЕГРАЦИЈА
Posted on Leave a comment

Савез за приступачност Србије

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00682/Kreiranje-naloga.mp4

Захтев за уклањање архитектонске баријере

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ

ОБРАЗАЦ

 • П01 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УКЛАЊАЊЕ БАРИЈЕРЕ
 • П02
 • П03
 • П04
 • П05
 • П06
 • П07
 • П08
 • П09
 • П10

ПИТАЈ ЈИ: ЛИНК Pitaj Ji

Nemojte postavljati isto pitanje više puta. Алтеа С.Т.

Kao knjiga mudrosti, Yi Jing može ponuditi odgovore na sva pitanja i dileme. Pre nego što postavite pitanje, potrebno je da ga dobro formulišete, uzimajući u obzir da Yi Jing ne može odgovoriti na pitanja sa da ili ne.