Sale!

ELABORAT o pristupacnosti usluga socijalne zastite

49,87 CHF 45,00 CHF

1,00 CHF Cashback
IRIS MREŽA LOGO
This project was funded by the European Union, under the Iris network.
– On every post related to this project, please tag Iris Network Facebook page
https://www.facebook.com/irissnetwork/ ,and on Twitter Page https://twitter.com/IRISsNetwork
All grantees should clearly promote the membership in IRIS network as well as regular activities of the
network on their websites. IRIS Network website should be used as a parameter on how to promote and
publish on the activities of the Network and within the grantee project.
Web site of Iris Network is www.iris-see.eu
Category:

Description

Удружење за ревизију приступачности је независно, непрофитно удружење грађана које у сарадњи са особама са инвалидитетом и преко њихових представника у организацијама

У партнерству са Заштитником грађана и у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности уз помоћ међународних донатора и министарстава Републике Србије, УРП врши ревизију примене међународних стандарда приступачностиÑ на основу Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом#  и Закона о планирању и изградњи[1] који прописује да се зграде јавне и пословне намене, као и други објекти за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), морају пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Органи јавне власти дужни су да особама са инвалидитетом обезбеде уживање права и слобода без дискриминације. Члан 4. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

У склопу пројекта “Приступачност као предуслов за инклузију – ревизија приступачности социјалних сервиса за тражиоце азила у Републици Србији” – , на основу истраживања, утврђено је да су услуге социјалне заштите у локалним заједницама ПРИСТУПАЧНЕ особама са инвалидитетом, било да су тражиоци азила или домицилно становништво.

Пројекат је подразумевао прикупљање информација кроз анкету. Овај извештај поред десктоп анализе стања садржи и препоруке за унапређење ситуације. Мониторинг извештај је спроведен уз финансијску подршку кроз пројекат “IRIS NETWORKing – CSOs for protection sensitive migration management” финансиран од Европске уније и имплементиран од Иницијативе за развој и сарадњу (IDC) у партнерству са  Arbeiter Samariter Bund из Србије, LIR CD из Федерације Босне и Херцеговине, La Strada из Северне Македоније, ARSIS из Тиране и SOS Podgorica из Црне Горе (https://www.facebook.com/irissnetwork/)

 

На основу члана 16. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12), члана 46. Закона о азилу („Службени гласник РС”, број 109/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,  71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси Уредбу о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште. Овом уредбом се уређује начин укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште. Државни органи, јединице локалне самоуправе, носиоци јавних овлашћења и друге  организације, укључене у спровођење ове уредбе имају обавезу да поштују начела закона којим се уређују положај, права и обавезе лица која су затражила или им је одобрена међународна заштита.  Са обзором на то да се према овој Уредби информације прибављене у сврху спровођења пројекта нарочито се не смеју открити земљи порекла лица којем је признато право на уточиште, изузев у случајевима и на начин предвиђен законом.

Укључивање у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује се кроз:

1) потпуно и правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама;

2) учење српског језика;

3) упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком;

4) помоћ при укључивању у образовни систем;

5) помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту;

6) помоћ при укључивању на тржиште рада.

Укључивање у друштвени, културни и привредни живот лица којем је признато право на уточиште, на начин предвиђен у ставу 1. овог члана обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат). /ПОДАТАК КОМЕСЕРИЈАТА*/

Од укупно 14 објеката само је један приступачан и то услед техничких разлога приступачно је само приземље објекта али не и спрат. У објекту се, према нашим сазнањима, налази једна особа са инвалидитетом, жена. Овој изразито рањивој особи у остваривању права на азил у Републици Србији а према извештају Удружења грађана Београдски центар за људска права /БЉП/.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ELABORAT o pristupacnosti usluga socijalne zastite”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.